G bis J

G

Giraffe (Camelopardalis, Camelopardalis, Cam)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grabstichel (Caelum, Caeli, Cae)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Großer Bär (Ursa Major, Ursae Majoris, Uma)

–>  Großer Wagen

Großer Hund (Canis Major, Canis Majoris, CMa)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Großer Wagen (Ursa Major, Ursae Majoris, Uma)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H

Haar der Berenike (Coma Berenices, Comae Berenices,Com)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hase (Lepus, Leporis, Lep)

 Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Herkules (Hercules, Herculis, Her)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

J

Jagdhunde (Canes Venatici, Canum Venaticorum, Cvn)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jungfrau (Virgo, Virginis, Vir)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12