K

Kassiopeia (Cassiopeia, Cassiopeiae, Cas)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kepheus (Cepheus, Cephi, Cep)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kleiner Bär (Ursa Minor, Ursae Minoris, Umi)

–>  Kleiner Wagen

Kleiner Hund (Canis Minor, Canis Minoris, CMi)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kleiner Löwe (Loo Minor, Leonis Minoris, Lmi)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kleiner Wagen (Ursa Minor, Ursae Minoris, Umi)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kranich (Grus, Gruis, Gru)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Krebs (Cancer, Cancri, Cnc)

Günstigste Beobachtungszeiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12